Bài đăng

Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7420
Nghiên cứu lý luận làm sáng tỏ vấn đề quản lý chất lượng theo mô hình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) ở ĐHQGHN. Đề xuất các nhóm giải pháp tăng cường quản lý CTĐT đại học ngành QTKD ĐHQGHN theo tiếp cận ĐBCL bên trong (IQA). Thử nghiệm và bàn luận kết quả một số giải pháp tăng cường quản lý CTĐT đại học ngành QTKD ĐHQGHN theo tiếp cận IQA.

Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1271
Mời bạn đọc tham khảo